• >
  • Avís legal

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini curosdistribucio.com pertanyen a BASSOLS ENERGIA SA, amb domicili a Avinguda de Girona, 2 d'Olot (CP 17800), telèfon i fax +34 972 26 01 50, correu electrònic serveidistribucio@bassolsenergia.com i CIF A17451733.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de BASSOLS ENERGIA SA o de terceres persones amb qui BASSOLS ENERGIA SA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. BASSOLS ENERGIA SA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. BASSOLS ENERGIA SA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de BASSOLS ENERGIA SA

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. BASSOLS ENERGIA SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a bassolsenergia.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. BASSOLS ENERGIA SA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

BASSOLS ENERGIA SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. BASSOLS ENERGIA SA no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per BASSOLS ENERGIA SA

Llei de la societat d'informació i comerç electrònic

D’acord amb el que disposa l’article 10 de Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i comerç electrònic, s’informa que el prestador dels serveis oferts en aquesta web és la societat “BASSOLS ENERGIA, SA”, domiciliada a Olot, Av. Girona, núm. 2, (17800) amb NIF A17451733, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Tom 836, foli 208, full GI-15.891.

Per establir comunicació directa i efectiva amb l’empresa es pot realitzar per mitjà de correu electrònic a l’adreça: bassols@bassolsenergia.com, per telèfon: +34972260150, per fax: +34972269899 o per correu dirigit al domicili de la societat. 

Llei de protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals que vostè facilita a aquesta empresa a través de la pàgina web són introduïdes en un fitxer amb la finalitat exclusiva de gestionar l’objecte per les quals han estat recollides, degudament informat, en el moment de la seva recollida.

Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i únicament seran cedides per disposició legal o per protegir un interès vital de l’interessat.

Els fitxers automatitzats es troben protegits d’acord amb el que disposa la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En qualsevol cas vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació a les seves dades personals.

El Responsable del Tractament correspon a “BASSOLS ENERGIA, SA”. El domicili als efectes de qualsevol comunicació serà a Olot, Av. de Girona, núm. 2, (17800), o a través de correu electrònic a l’adreça següent: bassols@bassolsenergia.com

Autorització per enllaçar amb bassolsenergia.com
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.